ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ   ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಕೇತ, ಪೂರ್ವ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವ ದಿಕ್ಕು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವನು ಬೆಳಕಿನ ಅಧಿದೇವತೆ.…

Continue Reading
Close Menu