ಈ ಜಾಲತಾಣ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ !

ನಾನೇನು ಸಾಹಿತಿಯಲ್ಲ, ಬರಹಗಾರನಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿಯಂತರ. ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಬರವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ ಹಂಬಲ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಜಾಲತಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬರಹ. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು…

Continue Reading
Close Menu